40

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ Роман Кобець,адвокат «INPRAXI «LAW FIRM»

Сільгосппідприємство N (організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю) домовилося про продаж зерна за вдалою ціною. Угода вже мала бути укладена, але контрагент (покупець) почав вимагати у директора підтвердження вартості активів підприємства.

Навіщо це йому та які для цього підстави?

Для того, аби правочин (поставка зерна) не був визнаний недійсним!

Ситуація виникла у зв’язку з набранням чинності Законом України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон № 2275), який суттєво вплинув на правове регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ).

В «АгроPRO», 2018, № 13 на с. 12 ми розглянули основні нововведення Закону № 2275.

В «АгроPRO», 2018, № 21, с. 39, – публікували зразок статуту ТОВ.

В «АгроPRO», 2019, № 6, с. 4, проаналізували, що змінилося в питаннях, пов’язаних зі спадкуванням бізнесу та вступом спадкоємців до товариства.

Продовжуючи вивчати нюанси Закону № 2275, зосередимося на правах керівників ТОВ приукладанні значних угод.

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Роман Кобець,

адвокат «INPRAXI «LAW FIRM»

ВИЗНАЧАЄМО ПОНЯТТЯ

 1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
 2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.
 3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.
 4. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
 5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.

Ст. 44 Закону № 2275

Із цієї норми можна дійти висновку, що значними є правочини:

 • за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 50% від вартості чистих активів ТОВ станом на кінець попереднього кварталу;
 • які визнано такими учасниками ТОВ у статуті. Критерій зарахування правочину до категорії значних учасники визначають індивідуально. Це може бути предмет чи сума правочину (наприклад, усі правочини, що стосуються виникнення/припинення/зміни прав на землю, або сума яких перевищує 20 000 грн) чи будь-який інший критерій (наприклад, усі договори позики,кредиту, поруки тощо). Порядок прийняття рішення щодо їхнього укладання має бути закріплений в статуті.

Варто також пам’ятати про прямо встановлену заборону на дроблення угод із метою обійти норму прозначущості.

 

СКЛАДНОЩІ ТЛУМАЧЕННЯ

Визначення значущості правочину законодавець прив’язує до вартості чистих активів ТОВ.

Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань (П (С) БО 19 «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»)

Для зручності розрахунку чистих активів орієнтуватися можна на рядок 1495 Балансу підприємства (всього за розділом «Власний капітал»).

Разом із тим, чисті активи в ТОВ можуть бути мінімальними або ж взагалі мати від’ємне значення. У такому випадку згода загальних зборів потрібна на укладення будь-якого правочину, навіть, наприклад,придбання канцелярії.

Це може призвести до певного колапсу господарської діяльності і викликає неабияку занепокоєність бізнесу. Оскільки якщо на укладання значного правочину не отримано згоди загальних зборів учасників, такий правочин може бути визнаний недійсним на підставі ст.ст. 203, 215 Цивільного кодексу України як такий, що не відповідає вимогам законодавства.

Враховуючи, що формулювання Закону № 2275 наводять однозначне трактування – необхідно шукати вихід, розробляти власні алгоритми дій. Тому доки спеціалісти чекають на першу судову практику або зміну спірної норми, бізнес намагається мінімізувати ризики. Зокрема, віднайти зручний спосіб отримання  згоди загальних зборів на укладення всіх правочинів, вартість яких перевищує 50% від вартості чистих активів ТОВ.

ЩО РОБИТИ ТОВ

На сьогодні можна виділити три способи дотримання норми ст. 44 Закону № 2275. Розглянемо їх.

 1. Отримання згоди загальних зборів на вчинення кожного окремого значного правочину. Цей спосіб є наймеш ризиковим і при цьому найнезручнішим для ТОВ. Так, для кожного значного правочину до його підписання приймається окреме рішення загальних зборів про надання згоди на його вчинення.
 1. Подальше схвалення значного правочину. У ст. 46 Закону № 2275 встановлено, що значний правочин, вчинений без згоди на його вчинення, створює цивільні права та обов’язки ТОВ у разі подальшого його схвалення. Подальше схвалення здійснюється:
 • після укладення правочину;
 • у тій самій формі, що й надання згоди (прийняття рішення загальними зборами).

Такий спосіб може бути зручним для учасників ТОВ, оскільки одним рішенням можна одразу схвалити декілька правочинів за певний період (наприклад, місяць чи квартал). Однак він є достатньо ризикованим, у першу чергу, для директора. Якщо в майбутньому загальні збори з тих чи інших причин не приймуть рішення про схвалення, то саме директор солідарно відповідатиме за збитки, спричинені ТОВ.

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів протягом певного періоду. Такий спосіб прямо не передбачений Законом № 2275, а запозичений із законодавства про акціонерні товариства.

Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

Ч. 3 ст. 70 Закону України від 17.09.2008 р.

№ 514-VI «Про акціонерні товариства»

Використовуючи вказану норму за аналогією, учасники ТОВ на загальних зборах можуть прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення не конкретного правочину (з його істотними умовами), а на укладення протягом певного періоду (місяць, квартал, рік) будь-яких правочинів, які відповідають встановленим у рішенні критеріям.

Такий спосіб, з одного боку, є досить зручним, а з іншого – ризиковим. Він не передбачений профільним законодавством про ТОВ, а судової практики про можливість його застосування за аналогією наразі немає.

Тому для мінімізації ризиків учасникам необхідно хоча б у статуті закріпити можливість такого способу надання згоди на укладення значного правочину.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

Порядок проведення загальних зборів ТОВ визначено ст.ст. 29–37 Закону № 2275.

Нагадаємо процедуру проведення зборів учасників та новації, запроваджені щодо цього Законом № 2275.

Загальні збори учасників проводяться (ч. 3 ст. 33 Закону № 2275):

 • за умови спільної присутності учасників ТОВ в одному місці для обговорення питань порядку денного;
 • або у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників зборів одночасно (про проведення відеоконференції необхідно вказати в протоколі).

Крім того, учасник може взяти участь у загальних зборах шляхом голосування з питань порядку денного в письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника ТОВ на такому документі засвідчується нотаріально (ст. 35 Закону № 2275).

У ст. 36 Закону № 2275 передбачена можливість прийняття рішення за результатами проведення опитування. Таке опитування може ініціювати, наприклад, директор ТОВ. Він повинен направити кожному учасникові ТОВ запит із проектом рішення за запропонованим питанням (питаннями). У цьому запиті повинно бути вказано, на яку адресу та в який строк необхідно надіслати відповіді.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник підписує проект рішення та надсилає його ініціаторові протягом 15 днів (або в строк, встановлений статутом) із дня отримання запиту. Як запит, так і згода учасника можуть направлятися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

Іноді постає питання: а якщо ТОВ було створене одним учасником, який є директором, чи потрібно в такому випадку оформлювати власну згоду на укладання значних правочинів?

Особливості проведення загальних зборів учасників ТОВ, що має одного учасника, визначені ст. 37 Закону № 2275. Так, учасник приймає рішення, віднесені законом до компетенції загальних зборів учасників, одноосібно, оформивши його в письмовій формі. Звісно, не зовсім логічно узгоджувати укладання договору із самим собою. Але за формального підходу до вимог закону виходить, що оформити таке письмове рішення все ж таки варто, адже для такого випадку закон винятків не містить.

ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

На загальних зборах ведеться протокол, який фіксує хід зборів та прийняті рішення. Він має бути підписаний головою загальних зборів або іншою вповноваженою зборами особою (ч. 4 ст. 33 Закону № 2275).

Також протокол може бути підписаний кожним учасником ТОВ, який голосував (але тільки за бажанням учасників). Затвердженої форми протоколу немає, він складається довільно. Зазвичай в ньому вказують: дату та місце проведення зборів; перелік присутніх учасників ТОВ; результати голосування щодо кожного питання порядку денного; рішення зборів.

Для оформлення рішення загальних зборів учасників ТОВ про надання згоди на укладання правочинів у протоколі необхідно також конкретно вказати, що:

 • надано згоду на укладання конкретного значного правочину (предмет, контрагент, сума, строк тощо);
 • або схвалено укладання значного правочину (дата укладання, предмет, контрагент, сума, строк тощо);
 • або надано попередню згоду на вчинення значних правочинів (зазначити характер правочинів, граничну сукупну вартість або обмеження суми щодо одного правочину тощо), які можуть вчинятися ТОВ протягом (вказати період) із дати прийняття цього рішення.

СТОСОВНО КОНТРАГЕНТІВ

У наведеній ситуації контрагент сільгосппідприємства, яке є ТОВ, укладаючи з ним договір, мав впевнитися, що правочин із постачання зерна не буде визнаний недійсним. Тому він вимагав підтвердити вартість активів підприємства.

Чинним законодавством не встановлено, які документи мають надати один одному контрагенти для з’ясування питання про значні правочини. Тому сторонам потрібно керуватися принципом свободи договору: як вони вважатимуть за потрібне – так і буде правильним.

Для визначення, чи є правочин значним для контрагента, можна:

 • запросити баланс (або витяг) на кінець попереднього кварталу;
 • зробити розрахунок його чистих активів;
 • перевірити, чи перевищує запланована угода для контрагента 50% від вартості його чистих активів. Якщо ж перевищує – обов’язково вимагати рішення загальних зборів учасників.

Або можна запросити бухгалтерську довідку, в якій є необхідні відомості про чисті активи ТОВ. Згода між сторонами правочину в цьому питанні досягається шляхом переддоговірних переговорів.

Також сторони можуть підстрахуватися, включивши до договору положення, за яким кожна з них (якщо обидві сторони – ТОВ) гарантує, що на момент підписання договору він не є для неї значним у тлумаченні ст. 44 Закону № 2275-VIII.

ВИСНОВОК

Сільгосппідприємства, маючи господарські справи з контрагентами – ТОВ, мають щоразу провадити перевірку такого контрагента: чи є правочин значним для нього? Якщо так, то чи отримана згода загальних зборів контрагента?

Доки судова практика формується, а багато ключових питань залишається відкритими, додаткові способи погодження значних правочинів можна використовувати виключно для договорів поточної господарської діяльності. Звісно ж, усвідомлюючи всі ризики. Якщо ж ціна правочину насправді значна або ж ТОВ бере на себе певні боргові зобов’язання, варто все ж таки попередньо отримувати згоду загальних зборів.

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Більше статтей:


Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: