1

Особливості придбання інвалюти

Інвалюта в діяльності підприємств (у т.ч й сільськогосподарських) є в першу чергу засобом розрахунку з нерезидентами за придбані в них товари (послуги). Крім цього вона може використовуватись й для деяких інших цілей. В цій статті поговоримо про порядок придбання та використання інвалюти.

 

Право на придбання валюти

Операцій з іноземною валютою поділяються на (п. 10–12 Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління НБУ від 10.08.05 р. № 281, далі — Положення № 281):

  • поточні торговельні операції (розрахунки за експорт та імпорт товару);
  • поточні неторговельні операції (оплата витрат, пов’язаних із відрядженням за кордон, перекази з оплати праці, тощо);
  • валютні операції, пов’язані з рухом капіталу (надання та отримання фінансових кредитів і позик у валюті, операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за гарантіями, поруками та заставою, лізинг тощо).

До придбання іноземної валюти необхідно відкрити валютний рахунок. В інтересах суб’єкта господарювання право придбавати (продавати) іноземну валюту має банк, у якому відкриті такі валютні рахунки. Валюта придбавається виключно на міжбанківському валютному ринку України (далі — МВРУ) за курсом, що склався на такому ринку в день здійснення відповідної операції (п. 5,6    Положення № 281).

МВРУ – це своєрідний торгівельний майданчик, на якому здійснюється купівля – продаж валюти банками.  Саме тут визначається курс валюти, який береться за основу для встановлення як готівкового обмінного курсу так і офіційного курсу НБУ. Курс МВРУ може бути як більшим, так і меншим за офіційний курс НБУ, установлений на відповідний день.

Так наприклад, на 01.08.16 р. НБУ було встановлено такі офіційні курси  (https://bank.gov.ua): 1 долар США — 24,806544 грн., 1 Євро —  27,567512 грн. Водночас на МВРУ в цей день середньозважений курс (адже курс по кожній окремій угоді може бути різний) при купівлі 1 долар США становив 24,81 грн., а при продажу – 24,82 грн. Відповідно 1 Євро купували за – 27,69 грн., а продавали за – 27,70 грн.

За здійснення операції з купівлі інвалюти на користь суб’єкта господарювання уповноважений банк бере винагороду (п. 35 Положення № 281). Розмір винагороди встановлюється у договорі про надання банківських послуг й зазвичай обчислюється у відсотках (найчастіше – це не більше ніж 1 %) від суми купівлі валюти у гривнях. При продажу валюти винагорода не стягується.

Якщо сільгосппідприємство має намір придбати валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за поточними торговельними операціями, то воно має подати в уповноважений банк такі документи (п. 1 гл. 1 розд. II Положення № 281):

  • заяву про купівлю іноземної валюти (форма цієї заяви наведена в додатку 1 до Положення № 281);
  • договір з нерезидентом;
  • акт (здавання-приймання тощо) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи;
  • документи, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо) або для вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків.

Придбавати валюту суб’єкти господарювання можуть тільки за рахунок власних коштів. Залучати кредити для проведення такої операції заборонено постановою Правління НБУ від 23.02.15 р. № 124 (далі – Постанова № 124). Зауважу, що таке обмеження не поширюється на  фізичних осіб, які за рахунок кредитних коштів можуть придбавати валюту з метою виконання власних зобов’язань перед банком-кредитором за договором споживчого кредитування (пп. 1 п. 1 Постанови № 124).

Для розрахунків за отримані товари (послуги) можна придбавати будь-яку суму валюти у межах зовнішньоекономічного контракту. Однак при здійсненні такої операції банк перевірить наявність в Реєстрах митних декларацій інформацію про ввезення та випуск у вільний обіг товарів за таким  контрактом. Для перерахування валютних коштів за кордон в якості попередньої оплати (авансу) на сьогодні діють  певні обмеження.

Обмеження для валютних розрахунків

Згідно з пп. 2 п. 1 Постанови № 124 вільно здійснити передоплату грошових коштів за кордон можна лише за контрактом, сума якого не перевищує  50 000  доларів. США (чи еквівалент цієї суми). Для здійснення авансового платежу на суму, що перевищує  50 000 доларів США (чи їх еквівалент) необхідно отримати підтвердження (тобто по суті дозвіл) від НБУ. При цьому НБУ надано право запитувати та отримувати копії додаткових документів, необхідних для з’ясування обставин щодо конкретної операції. Таким додатковим документом може бути, наприклад, довідка про біржові ціни на товар, за який сплачується аванс.

Якщо ж загальна вартість зовнішньоекономічного контракту дорівнює або перевищує  1 млн. грн.  (до 28.07.16 – це було 500 тис. грн., зміни були внесені  Постановою НБУ від 28.07.16 р.  № 361), то розрахунки дозволяється проводити виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам:

  • акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу);
  • купівля іноземної валюти може здійснюватися виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;
  • оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.

Придбану валюту слід використати не пізніше ніж за 10 робочих днів після дня її зарахування на поточний рахунок виключно на потреби, зазначені в заяві про її купівлю (п. 3. розд. III  Положення № 281). Тобто якщо валюту придбано для оплати за певним зовнішньоекономічним контрактом, то її слід сплатити саме за цим контрактом. Якщо ж протягом цього часу змінилися умови контракту з нерезидентом або такий контракт був розірваний, то валюту слід продати через уповноважений банк до закінчення зазначеного терміну.

Придбання валюти очима бухгалтера

Під час здійснення операцій із купівлі інвалюти бухгалтеру слід відобразити в обліку такі господарські операції: перерахування коштів на придбання валюти; сплата комісійної винагороди банку;  зарахування валюти на поточний валютний рахунок.

Валютні кошти є активом підприємства, отже в бухгалтерському обліку відповідно до п. 5. П(С)БО 21 їх вартість перераховується у гривні за курсом НБУ на дату придбання. Однак як зазначалося вище, придбавається валюта за курсом МВРУ, а не НБУ. В результаті того, що ці курси не співпадають виникають так звані сумові різниці (не плутати з курсовими різницями).

Якщо валюта була придбана за курсом вищим за курс НБУ, то у підприємства виникає додатна сумова різниця, а якщо за нижчим – від’ємна. Додатні різниці є витратами на придбання валюти і відображаються за дебетом субрахунку 942 (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої  наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291). Від’ємні різниці включаються до складу доходу й відображаються за кредитом субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти».

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах (п. 4 П(С)БО 21) . Курсові різниці визначаються на дату балансу (останній день кожного кварталу) та на дату здійснення операції (наприклад,  перерахування валюти нерезиденту).

Якщо на ці дати гривня подешевшала (долар подорожчав) і різниця має додатне значенням, то підприємство отримає збиток, який включаються до складу витрат і відображається за дебетом субрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці». Якщо ж навпаки гривня подорожчала (долар впав у ціні) і різниця між курсами має від’ємне значення, то отримано дохід, який відображається за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці».

Для платників єдиного податку 4 групи та для платників ПДВ операція з купівлі валюти жодних податкових наслідків не має, оскільки нема об’єкту оподаткування.

Водночас курсові різниці, які збільшують дохід сільгосппідприємства,  відображатимуться у складі показника ряд.  2 «Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника» Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (форма затверджена Наказом Мінагрополітики від 26.12.11 р. N 772), який є частиною звітності з єдиного податку 4 групи. Тобто такі різниці збільшуватимуть «несільськогосподарський» дохід і можуть вплинути на право перебування на спеціальному режимі оподаткування.

Для платників податку на прибуток доходи та витрати від курсових різниць визначаються так само як і в бухгалтерському обліку, тобто відповідно збільшують або зменшують об’єкт оподаткування.

Приклад

Сільгосппідприємство подало заяву на придбання інвалюти (6 000 євро) на МВРУ та сплатило на спеціальний рахунок банку для здійснення цієї операції 168 000 грн. Винагорода банку становить 0,5 % від вартості (у гривнях) придбаної валюти за курсом МВРУ. Курс купівлі на МВРУ виявився 27,81 грн. за 1 євро, курс НБУ – 27,70 грн. за 1 євро. Наступного для валюту перераховано постачальникові (курс НБУ – 27,72 за 1 євро). В обліку операції, пов’язані із придбанням інвалюти, відображаються так:

(євро/грн.)

№ з/п Зміст операції Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт Кт Сума
1 Перераховано банку суму гривень для придбання Є 6 000 Заява про купівлю інвалюти, платіжне доручення 33 311 167 800,00
2 Зараховано на валютний рахунок придбану інвалюту Виписка банку 312 33 Є 6 000,00

166 200,00

3 Відображено втрати  внаслідок різниці між комерційним курсом МВРУ і курсом НБУ (сумові різниці) [Є6 000 х (27,81 – 27,70)] Бухгалтерська

довідка

942 33 660,00
4 Утримано комісійну винагороду банку ( 166 860,00 х 0,5%) Виписка банку 92 33 834,30
5 Повернення невикористаний залишок суми в гривнях (167 800,00 — 166 200,00 – 660,00 – 834,30) 311 333 105,70
6 Валюту сплачено нерезиденту

[Є6 000 х (27, 72 )]

 Виписка банку 632 312 Є 6 000,00

166 320,00

7 Відображено курсову різницю (дохід) 312 714 120,00

Олена Вінницька, експерт з питань зовнішньоекономічної діяльності

Введіть еmail і ми надсилатимемо Вам ексклюзив від «АгроPRO»

Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер: